Improper permission setting – Sticky bit not set in Word-writeable directories

Sticky เป็นบิตพิเศษในการให้สิทธิในการเข้าถึงไฟล์ แต่จะตั้งค่ากับไดเรกทอรี ซึ่งมีความหมาย คือไฟล์ในไดเรกทอรีจะมี ลบ เปลี่ยนชื่อ ได้เฉพาะ

อ่านเพิ่มเติม