Demystifying SMALI Analysis for Penetration Testing – Custom Log Messages

บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนการเพิ่ม Debug Log ใน SMALI ตั้งแต่การค้นหาหน้าจอ การระบุ Method การแก้ไขไฟล์ SMALI จนถึงการทดสอบ Debug Log ที่ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานว่าสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ปที่เกิดขึ้นภายในแอปได้ได้อย่างง่ายขึ้น บทความนี้ต่อจากบทความ Getting Started with SMALI for Penetration Testing ที่อธิบายถึงพื้นฐานและหลักการของการ Decompile และ SMALI

อ่านเพิ่มเติม

Getting Started with SMALI for Penetration Testing

การทดสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน Android เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้นักทดสอบความปลอดภัยค้นพบข้อบกพร่องและปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในแอปพลิเคชัน มีข้อผิดพลาดหรือช่องโหว่ที่อาจเปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีโจมตีแอปพลิเคชันหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ การทดสอบความปลอดภัยช่วยให้พัฒนาแอปพลิเคชันอย่างมั่นคงและปลอดภัยต่อผู้ใช้เป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม