Python Data Science – โครงสร้างข้อมูลแบบลำดับ – Range

บทความนี้กล่าวถึงโครงสร้างข้อมูลแบบลำดับหรือ Sequence อย่างง่ายก่อนโดยใช้คำสั่งที่เรียกว่า Range เพื่อสร้างข้อมูลประเภทตัวเลขจำนวนเต็ม ทั้งเต็มบวกและเต็มลบ เพื่อช่วยในการสร้างข้อมูลประเภทตัวเลขได้อย่างรวดเร็วและสามารถให้สร้างตัวเลขตามลำดับการนับที่แตกต่างออไปทั้ง นับไปข้างหน้าและถอยหลัง ก่อนที่จะไปศึกษาโครงสร้างแบบ Sequence ที่ซับซ้อนขึ้นต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

Python Data Science – เริ่มต้นใช้งาน Jupyter

บทความนี้กล่าวถึงการเริ่มต้นใช้งาน Jupyter ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในชุดโปรแกรม “Anaconda” ที่เตรียมไว้ให้เราสามารถเขียน Python ได้บน Web browser โดยแนะนำเฉพาะฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานอย่างง่ายก่อน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ฟังก์ชันอื่น ๆ ในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม