Demystifying SMALI Analysis for Penetration Testing – Custom Log Messages

บทความนี้จะแนะนำขั้นตอนการเพิ่ม Debug Log ใน SMALI ตั้งแต่การค้นหาหน้าจอ การระบุ Method การแก้ไขไฟล์ SMALI จนถึงการทดสอบ Debug Log ที่ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานว่าสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ปที่เกิดขึ้นภายในแอปได้ได้อย่างง่ายขึ้น บทความนี้ต่อจากบทความ Getting Started with SMALI for Penetration Testing ที่อธิบายถึงพื้นฐานและหลักการของการ Decompile และ SMALI

Warunyou Sunpachit และ Boonperm Mark
Cybersecurity consultant

1. การเพิ่ม Debug Log ใน SMALI

 • ใช้ apktool เพื่อแปลงแอป Android ของเป็น smali code:
  1. -f (หรือ --force): เป็นพารามิเตอร์ที่บังคับใช้ หากมีการใช้จะบังคับให้ Apktool ลบโฟลเดอร์ปลายทาง (output directory) หากมีอยู่แล้ว และทำการถอดแปลงใหม่
  2. -o output: คือพารามิเตอร์ที่ใช้ระบุโฟลเดอร์ปลายทางที่ต้องการให้ Apktool บันทึกโค้ดและโครงสร้างทรัพยากรที่ถอดแปลงลงใน
  3. --use-aapt2: เป็นพารามิเตอร์ที่บังคับใช้เพื่อระบุให้ Apktool ใช้ AAPT2 (Android Asset Packaging Tool 2) ในการประมวลผลทรัพยากรของ APK แทน AAPT1 ซึ่งเป็นเวอร์ชันเก่าของ AAPT.
apktool d your_app.apk -f -o output_folder --use-aapt2

ตัวอย่าง

λ apktool d permcheck_ctf2023.apk -f -o output --use-aapt2
I: Using Apktool 2.8.1 on permcheck_ctf2023.apk
I: Loading resource table...
I: Decoding AndroidManifest.xml with resources...
I: Loading resource table from file: C:\Users\Asus\AppData\Local\apktool\framework\1.apk
I: Regular manifest package...
I: Decoding file-resources...
I: Decoding values */* XMLs...
I: Baksmaling classes.dex...
I: Copying assets and libs...
I: Copying unknown files...
I: Copying original files...
 • เปิด SMALI code ที่ต้องการแก้ไขโดยใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความ (text editor) และค้นหาส่วนที่ต้องการเพิ่ม debug log ลงไป สำหรับการเพิ่ม log ใน SMALI code สามารถใช้คำสั่ง invoke-static เพื่อเรียกใช้ Log.d() หรือ Log.i() ได้ เช่น:
const-string v0, "MyDebugTag"
const-string v1, "Debug Message"
invoke-static {v0, v1}, Landroid/util/Log;->d(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)I
 • เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นให้ทำการ Build กลับเป็น APK เหมือนเดิมโดยใช้ apktool
  1. output_folder: ระบุโฟลเดอร์ที่มีโครงสร้างของแอปพลิเคชัน Android ที่ได้แก้ไขแล้วโดยใช้ apktool ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ โดยทั่วไปแล้ว, output_folder คือโฟลเดอร์ที่สร้างขึ้นจากการใช้คำสั่ง apktool d เพื่อแปลง APK เป็นโครงสร้างแฟ้มและเนื้อหาของแอปพลิเคชัน.
  2. -o output.apk: ระบุชื่อและตำแหน่งที่ต้องการให้ APK ที่สร้างด้วยคำสั่งนี้ถูกบันทึก ในที่นี้ output.apk คือชื่อไฟล์ APK ที่จะสร้าง
apktool b output_folder -o output.apk --use-aapt2

ตัวอย่าง

λ apktool b output -o output.apk --use-aapt2
I: Using Apktool 2.8.1
I: Checking whether sources has changed...
I: Smaling smali folder into classes.dex...
I: Checking whether resources has changed...
I: Building resources...
I: Copying libs... (/lib)
I: Copying libs... (/kotlin)
I: Building apk file...
I: Copying unknown files/dir...
I: Built apk into: output.apk
 • Signed App ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถติดตั้งบนเครื่อง Android ได้ โดยสามารถดาวน์โหลด Uber Apk Signer และใช้คำสั่งดังนี้
java -jar uber-apk-signer.jar --apks /path/to/apks

ตัวอย่าง

λ java -jar uber-apk-signer-1.3.0.jar --apks output.apk
source:
    C:\Users\Asus\Desktop\Tool
binary-lib/windows-33_0_2/libwinpthread-1.dll
C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\uapksigner-12247413487323163228
zipalign location: BUILT_IN
    C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\uapksigner-12247413487323163228\win-zipalign_33_0_2.exe8916485263224414034.tmp
keystore:
    [0] 54e0fa34 C:\Users\Asus\.android\debug.keystore (DEBUG_ANDROID_FOLDER)

01. output.apk

    SIGN
    file: C:\Users\Asus\Desktop\Tool\output.apk (17.61 MiB)
    checksum: d4b44af0c3655eae904b2582e0ae84bbaea2d3f3b3ca836aeab2ec3688bd043 (sha256)
    - zipalign success
    - sign success

    VERIFY
    file: C:\Users\Asus\Desktop\Tool\output-aligned-debugSigned.apk (17.7 MiB)
    checksum: a6b82440337fff3885eedaf532675663aa4b598038239bfc47914fad988aad15 (sha256)
    - zipalign verified
    - signature verified [v3]
        Subject: C=US, O=Android, CN=Android Debug
        SHA256: b51b05fa5b3f67200ed67c9361cf1c56d257586e34839cb4671848cf49ce6192 / SHA256withRSA
        Expires: Sat Aug 27 21:20:11 ICT 2596

[Sat Sep 23 11:21:01 ICT 2023][v1.3.0]
Successfully processed 1 APKs and 0 errors in 0.84 seconds.

2. ค้นหาหน้าจอการใช้งานปัจจุบัน

 • การค้นหาหน้าจอการใช้งานปัจจุบันเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการวิเคราะห์แอปและการทำงานของ Smali ในแอป Android ช่วยในการวิเคราะห์และแก้ไข Smali code ของแอปนั้น ๆ ให้ตรงกับความต้องการ ก่อนอื่น ใช้คำสั่งจามข้างล่างตรวจสอบว่าได้สิทธิ Root เพื่อเข้าถึงระบบระบบ Android
adb shell
su
id
 • คำอธิบายเพิ่มเติม
  1. adb shell: คำสั่งนี้ใช้ในการเปิดหน้าจอคอมมานด์ไลน์เชลล์ของอุปกรณ์ Android ซึ่งช่วยให้สามารถป้อนคำสั่งแบบเชลล์ที่สามารถทำงานในระบบปฏิบัติการ Android ได้โดยตรง เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการดำเนินการหลายอย่างเช่นดูไฟล์และโฟลเดอร์ในอุปกรณ์ รันแอพพลิเคชันเป็นผู้ใช้ root (superuser) และอื่น ๆ
  2. su: คำสั่ง su ถูกใช้ในการเปลี่ยนสิทธิของผู้ใช้ให้เป็น root หรือ superuser
  3. id: คำสั่ง id แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ที่กำลังใช้งานเชลล์ รวมถึง UID (User ID) และ GID (Group ID) ของผู้ใช้นั้น คำสั่งนี้ช่วยให้รู้ว่ากำลังใช้งานเชลล์ด้วยสิทธิพิเศษหรือไม่ ถ้าเห็น UID 0 ในผลลัพธ์ แสดงว่ากำลังใช้งานเป็น superuser หรือ root และมีสิทธิพิเศษในการจัดการระบบ Android ในระดับสูงสุด

ตัวอย่าง

λ adb shell
emu64xa:/ $ su
emu64xa:/ # id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),1004(input),1007(log),1011(adb),1015(sdcard_rw),1028(sdcard_r),1078(ext_data_rw),1079(ext_obb_rw),3001(net_bt_admin),3002(net_bt),3003(inet),3006(net_bw_stats),3009(readproc),3011(uhid),3012(readtracefs) context=u:r:su:s0
 • การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของหน้าจอและแอปพลิเคชันที่กำลังโฟกัสในอุปกรณ์ Android โดยใช้คำสั่ง dumpsys
dumpsys window | grep -E 'mCurrentFocus|mFocusedApp'
 • dumpsys: คำสั่ง dumpsys เป็นคำสั่งที่ใช้ในระบบปฏิบัติการ Android เพื่อดูและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและสถานะของระบบ Android ได้โดยละเอียด
 • dumpsys windowเป็นคำสั่งที่ใช้ในระบบปฏิบัติการ Android เพื่อดูข้อมูลและสถานะที่เกี่ยวข้องกับหน้าจอและการจัดการหน้าจอของอุปกรณ์ Android ได้โดยละเอียด
 • |: สัญลักษณ์แทนการนำเอาผลลัพธ์จากคำสั่งที่อยู่ด้านซ้ายของ | มาส่งให้กับคำสั่งที่อยู่ด้านขวา เป็นการเชื่อมคำสั่งสองคำสั่งเข้าด้วยกัน.
 • grep -E 'mCurrentFocus|mFocusedApp': คำสั่ง grep ใช้ในการค้นหาและกรองข้อมูลจากผลลัพธ์ที่เป็นข้อความ ตรงกับรูปแบบที่ระบุใน 'mCurrentFocus|mFocusedApp'

ตัวอย่าง

emu64xa:/ # dumpsys window | grep -E 'mCurrentFocus|mFocusedApp'
 mCurrentFocus=Window{a6e2f21 u0 com.itselectlab.permcheck/com.itselectlab.permcheck.MainActivity}
 mFocusedApp=ActivityRecord{4a318c5 u0 com.itselectlab.permcheck/.MainActivity t23}
 • คำอธิบายเพิ่มเติม ผลลัพธ์ที่จะได้จากคำสั่งนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับ mCurrentFocus และ mFocusedApp ซึ่งระบุหน้าจอและแอปพลิเคชันที่กำลังมีการโฟกัสอยู่ในขณะนั้นบนอุปกรณ์ Android ของ ข้อมูลนี้สามารถช่วยให้ตรวจสอบหน้าจอหรือแอปพลิเคชันที่มีการโฟกัสในระหว่างการใช้งานอุปกรณ์ Android ของได้
mCurrentFocus=Window{a6e2f21 u0 com.itselectlab.permcheck/com.itselectlab.permcheck.MainActivity}
 1. mCurrentFocus คือตัวแปรที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับหน้าจอที่กำลังโฟกัสอยู่ในขณะนี้.
 2. window{a6e2f21 u0 com.itselectlab.permcheck/com.itselectlab.permcheck.MainActivity} คือข้อมูลของหน้าจอปัจจุบันที่กำลังโฟกัสอยู่:
  • a6e2f21 คือ ID ของหน้าจอ (Window ID).
  • u0 คือ User ID ของผู้ใช้
  • com.itselectlab.permcheck/com.itselectlab.permcheck.MainActivity คือชื่อแพ็กเกจ (package name) และชื่อคลาส (class name) ของ Activity ที่กำลังโฟกัสอยู่ ในที่นี้คือแอปพลิเคชัน com.itselectlab.permcheck และคลาส MainActivity
mFocusedApp=ActivityRecord{4a318c5 u0 com.itselectlab.permcheck/.MainActivity t23}:
 1. mFocusedApp คือตัวแปรที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่กำลังมีการโฟกัสอยู่ในขณะนี้.
 2. activityRecord{4a318c5 u0 com.itselectlab.permcheck/.MainActivity t23} คือข้อมูลของแอปพลิเคชันที่กำลังโฟกัสอยู่:
  • 4a318c5 คือ ID ของ Activity
  • u0 คือ User ID ของผู้ใช้
  • com.itselectlab.permcheck/.MainActivity คือชื่อแพ็กเกจและคลาสของ Activity ที่กำลังโฟกัสอยู่ ในที่นี้คือแอปพลิเคชัน com.itselectlab.permcheck และคลาส `MainActivity“
  • t23 คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการแอปพลิเคชัน (App Task) โดย t23 คือ Task ID ของแอปพลิเคชันที่กำลังโฟกัสอยู่

3. ค้นหา Method ที่จะใส่ Debug Log

 • ส่วนที่เหมาะที่สุดในการเพิ่มโค้ด Debug Log คือภายในเมทอด (method) เช่น onCreate(), onStart(), onResume(), onClick() เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับจุดที่ต้องการตรวจสอบการทำงานของแอคทิวิตี้นั้นๆ โดยแต่ละ Method มีความสำคัญต่างกันดังนี้
  1. onCreate(): ทำงานครั้งเดียวเมื่อ Activity ถูกสร้างขึ้นและใช้ในการตั้งค่าพื้นฐานและกำหนดเนื้อหาหรือ layout ของ Activity
  2. onStart(): เริ่มต้นการทำงานที่ต้องการเมื่อ Activity กำลังจะแสดงบนหน้าจอ แต่ยังไม่มีการทำงานกับผู้ใช้
  3. onResume(): ทำงานทุกครั้งที่ Activity แสดงบนหน้าจอและพร้อมให้ผู้ใช้ทำงาน
  4. onClick(): ทำงานเมื่อผู้ใช้คลิกหรือทำการกระทำบนองค์ประกอบในหน้าจอ โดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้ทำการกระทำ

onCreate(), onStart(), onResume(), และ onClick() เป็นเมทอด (methods) ที่มักถูกเขียนในภาษา Java หรือ Kotlin เมื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน Android โดยตรง แต่ในไฟล์ Smali ซึ่งเป็นภาษาแอสเซมบลี การเขียน method จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • onCreate() ใน Smali สำหรับ Activity อาจมีลักษณะประมาณนี้:
.method protected onCreate(Landroid/os/Bundle;)V
  .locals 0

  .prologue #ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของ method แต่ช่วยบอกส่วนเริ่มต้นของ code
  .line 10 #ช่วยระบุบรรทัดของ code เมื่อแปลงกลับไปเป็น Java หรือ Kotlin
  invoke-super {p0, p1}, Landroid/app/Activity;->onCreate(Landroid/os/Bundle;)V

  .line 11
  return-void
.end method
 • onStart() ใน Smali สำหรับ Activity อาจมีลักษณะประมาณนี้:
.method protected onStart()V
  .locals 0

  .prologue
  .line 10
  invoke-super {p0}, Landroid/app/Activity;->onStart()V

  .line 11
  return-void
.end method
 • onResume() ใน Smali สำหรับ Activity อาจมีลักษณะประมาณนี้:
.method protected onResume()V
  .locals 0

  .prologue
  .line 10
  invoke-super {p0}, Landroid/app/Activity;->onResume()V

  .line 11
  return-void
.end method
 • onClick() ใน Smali จะขึ้นอยู่กับโค้ดที่ต้องการที่จะเรียกเมื่อมีการคลิก ตัวอย่างเบื้องต้นของการเขียน method onClick() สำหรับปุ่ม (Button) ในหน้าจอ:
.method public onClick(Landroid/view/View;)V
  .locals 1

  .prologue
  .line 10

  .line 11
  const v0, 0x7f080001

  .line 12
  invoke-static {p0, v0}, Landroid/widget/Toast;->makeText(Landroid/content/Context;I)Landroid/widget/Toast;

  move-result-object v0

  invoke-virtual {v0}, Landroid/widget/Toast;->show()V

  .line 13
  return-void
.end method

4. แก้ไข SAMLI ด้วย App จริง

 • ค้นหาหน้าจอการใช้งานปัจจุบัน โดยใช้คำสั่ง
dumpsys window | grep -E 'mCurrentFocus|mFocusedApp
 • ทำการค้นหาไฟล์ SMALI จาก Activity ที่ค้นพบ
 • ค้นหา Method ชื่อ onCreate()
# virtual methods
.method public final onCreate(Landroid/os/Bundle;)V
  .locals 6

  invoke-super {p0, p1}, Landroidx/fragment/app/e0;->onCreate(Landroid/os/Bundle;)V
  
  --SNIP--

.end method
 • ใส่ Debug ลงไปในบรรทัดที่ต้องการ
const-string v0, "MyDebugTag"
const-string v1, "Debug Message"
invoke-static {v0, v1}, Landroid/util/Log;->d(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)I
 • ทดลองใส่แทรกบรรทัดแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือค่า .locals 8 และ const-string v6 และ const-string v7
  1. .locals 8 หมายถึงว่าเมทอดหรือบล็อกของโค้ดนั้นจะใช้ตัวแปรทั้งหมด 8 ตัว ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ภายในบล็อก แต่เดิมคือ 6 เราพยายามสร้างใหม่อีก 2 รวมเป็น 8
  2. const-string v6 และ const-string v7 พยายามค้นหาใน Method ที่เรากำลังตรวจสอบไม่มีการใช้หมายเลขดังกล่าวเพื่อไม่ให้ซ้อนทับกันหรือผิดเพี้ยนไปเป็นผลทำให้ Application เปิดใช้งานไม่ได้
# virtual methods
.method public final onCreate(Landroid/os/Bundle;)V
  .locals 8

  invoke-super {p0, p1}, Landroidx/fragment/app/e0;->onCreate(Landroid/os/Bundle;)V

  invoke-virtual {p0}, Landroid/app/Activity;->getLayoutInflater()Landroid/view/LayoutInflater;

  move-result-object p1

  const v0, 0x7f0b0020

  const-string v6, "MyDebugTag"

  const-string v7, "Debug Message"

  invoke-static {v6, v7}, Landroid/util/Log;->d(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)I

  const/4 v1, 0x0

5. ทำการ Build ติดตั้งและทดสอบ

 • เมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นให้ทำการ Build กลับเป็น APK เหมือนเดิมโดยใช้ apktool และ Signed App ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถติดตั้งบนเครื่อง Android ได้ จากนั้นตรวจสอบ App ที่ Log Cat ว่ามีข้อมูลตามที่เขียนไว้หรือไม่โดยใช้ Android Studio

6. อ้างอิง (References)