การ Sign ไฟล์ .apk โดยใช้ uber-apk-signer

เมื่อเราทำการแก้ไข ฺBinary ของไฟล์ Apk แล้วนั้น บางครั้งเกิด Error ไม่สามารถลงบนเครื่อง Android หรือ Emulator ได้ โดยพบข้อผิดพลาดของ “No Certificate” เราจำเป็นต้องนำ Apk ดังกล่าวมา Sign ให้เรียบร้อย ก่อนนำไปติดตั้ง

เครดิตการแก้ปัญหา Apiwith Potisuk

Warunyou Sunpachit และ Boonperm Mark
Cybersecurity consultant

  • เมื่อนำ APK ไฟล์ ลงบนเครื่อง Andoird หรือ Emulator แล้ว เกิด Error ดังรูป
  • จากนั้นใช้คำสั่งดังนี้
java -jar uber-apk-signer-1.2.1.jar --apks test_application.apk
  • จะพบไฟลืที่ sign สร้างขึ้นมาใหม่ สามารถนำไฟล์ไป ติดตั้งบนเครื่อง Android หรือ Emulator ได้
  • สามารถติดตั้งได้สำเร็จ