ตั้งค่า Proxy ของ เครื่องโทรศัพท์ Android โดยใช้คำสั่ง

ที่มาของปัญหา

เมื่อต้องการตั้งค่า Proxy เพื่อดักจับข้อมูลของเครื่องโทรศัพท์ android แล้วบางทีเราต้องการปลดค่า และตั้งใหม่ วนไปแบบนี้ อาจเกิดความลำบากในการตั้งซ้ำ ๆ เป็นประจำ วิธีการดังกล่าวอาจช่วยลดระยะเวลาการตั้งค่าเพื่อนำไปสู่การทดสอบที่ง่ายขึ้น

เครดิตการแก้ปัญหา Mr.Juttikhun Jirathanan

ขั้นตอนการแก้ปัญหา

  • เสียบสายสัญญาณต่อเครื่องโทรศัพท์ Android เข้าสู่เครื่อง computer ที่เราจะทดสอบ
  • แล้วใช้คำสั่งดังนี้
(1) ล้างคำสั่ง (เมื่อเลิกใช้งานควรใช้คำสั่ง (1) เสมอ เพื่อป้องกัน Ininternet ใช้งานบนมือถือไม่ได้)
adb shell settings put global http_proxy :0

(2) ตั้งค่า
adb shell settings put global http_proxy 127.0.0.1:8080

(3) redirect
adb reverse tcp:8080 tcp:8080
การใช้งานคำสั่งเพื่อตั้ง Proxy
  • ให้ใช้คำสั่ง (1) – (3)
  • ตั้งค่าดัก Burp
เลือกใช้งาน All interfaces
  • แล้วทดลองตรวจสอบดูใน Burp Suite ว่ามี Traffic เข้าหรือไม่
ทดสอบการดักจับ Traffic
  • ข้อควรระวัง
เมื่อเลิกใช้งานควรใช้คำสั่ง (1) เสมอ เพื่อป้องกัน Internet ใช้งานบนมือถือไม่ได้)
adb shell settings put global http_proxy :0