How to collect email from web site using search_email_collector

บทนำ (Overview)

ใน การโจมตีประเภทการทำ “phishing” หรือเดารหัสของ “e-mail” เพื่อเข้าถึงระบบ “e-mail” นั้น ไม่ว่าจะเป็นของส่วนตัวหรือบริษัท จะต้องทำการ จะต้องมีการรวบรวม จำนวน “e-mail” ให้มากที่สุดเสียก่อน ซึ่งวิธีการก็แสนจะง่าย คือเราไปหน้าเว็บไซต์ของบริษัทต่าง ๆ หรือหน้าเว็บบอร์ดทั่วไป ที่มีการลง “e-mail” ทิ้งไว้ ซึ่งอาจถูกบันทึกโดยระบบ หรือผู้ใช้กรอกไปเอง เพียงแต่เราก็ “copy” จากหน้าเว็บและรวบรวมเก็บไว้ใช้งานต่อไป

แต่ ช้าก่อน ขืนทำอย่างนั้น เราคงนิ้วเกร็ง หรือล็อกไปเลยก็ได้ จึงมีตัวช่วยอย่าง “search_email_collector” ที่สามารถค้นหา e-mail จาก “Domain” ที่เราต้องการได้….

ขั้นตอน (Steps)

  1. เข้าใช้งานระบบปฎิบัติการ “Kali” หรือ “Backtrack” Linux
  2. ค้นหาตัวโปรแกรม “search_email_collector”
   msf > search search_email_collector
   [!] Database not connected or cache not built, using slow search
   
   Matching Modules
   ================
   
     Name                   Disclosure Date Rank  Description
     ----                   --------------- ----  -----------
     auxiliary/gather/search_email_collector          normal Search Engine Domain Email Address Collector
   
  3. จากนั้นโหลด “Module” เพื่อใช้งาน
   msf > use gather/search_email_collector
   msf auxiliary(search_email_collector) > 
   
  4. ตรวจสอบดู “Options”
   msf auxiliary(search_email_collector) > show options
   Module options (auxiliary/gather/search_email_collector):
     Name      Current Setting Required Description
     ----      --------------- -------- -----------
     DOMAIN             yes    The domain name to locate email addresses for
     OUTFILE             no    A filename to store the generated email list
     SEARCH_BING  true       yes    Enable Bing as a backend search engine
     SEARCH_GOOGLE true       yes    Enable Google as a backend search engine
     SEARCH_YAHOO  true       yes    Enable Yahoo! as a backend search engine
   
  5. ทำการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดังนี้
   • DOMAIN หมายถึง domain ของ “email” ที่ต้องการค้นหา เช่น xxx@mail.com
   • OUTFILE หมายถึงไฟล์ที่ต้องเก็บชื่อ “email” ที่ค้นพบ

   msf auxiliary(search_email_collector) > set DOMAIN gmail.com
   DOMAIN => gmail.com
   msf auxiliary(search_email_collector) > set OUTFILE /root/Desktop/email
   OUTFILE => /root/Desktop/email

  6. จากนั้นสั่ง “run”
   msf auxiliary(search_email_collector) > run
   
  7. คอยจนกระทั่งเสร็จสิ้น
   [*] Writing email address list to /root/Desktop/email...
   [*] Auxiliary module execution completed
   msf auxiliary(search_email_collector) > 
   
  8. กลับไปที่ ไฟล์ที่ตั้งไว้สำหรับเก็บรวบรวมอีเมลล์

   search_email_collector
   ผลการทดสอบการรวบรวม email จาก domain ที่ต้องการ

สรุปผลการทดสอบ (Conclusion)

จาก การทดสอบเราจะพบหลัก ๆ การค้นหาคือใช้ “Search engine” ที่ใช้กันอยู่เป็นประจำใน Internet เพราะฉะนั้น email ของบริษัทนั้นถ้าไม่จำเป็นเราไม่ควรใช้เพื่องานส่วนตัว เช่น ลงที่้เบียนใช้งานใน “web-board” ต่าง ๆ หรือสมัครเพื่อเข้าใช้งาน “Shopping online” เป็นต้น

ใส่ความเห็น