How to perform Apache Struts 2 Remote Command Execution

บทความนี้กล่าวถึงวิ่งการตรวจสอบช่องโหว่ Apache Strut 2 framework (Struts 2.3.5 – Struts 2.3.31, Struts 2.5 – Struts 2.5.10) และตัวอย่าง code ในการโจมตี จากหัวข้อ Apache Strut สามารถอธิบายคำจำกัดความสั้น ๆ ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม