Python Network Programming – Variable Type

บทนำ (Overview)

เมื่อโปรแกรมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ตัวแปร (Variable) จะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การเขียนโปรแกรมสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ตัวแปร จะช่วยจดจำข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการประมวลผล เช่น การคำนวณ การตรวจสอบข้อเท็จจริง การแสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้รับทราบเป็นต้น

ขั้นตอน (Steps)

 1. ตัวแปร (Variable) จะทำหน้าในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผล นั้นหมายความเมื่อเราตั้งชื่อตัวแปรมาหนึ่งตัว ระบบจะทำการจองหน่วยความเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งข้อมูลนั้นก็มีหลายประเภท เช่น ตัวเลข ตัวอักษร เป็นต้น
 2. ประการที่สอง การใส่ค่าเข้าไปในตัวแปร เราก็สามารถทำได้โดยใช้เครื่องหมาย เท่ากับ เช่น a = 2 เป็นต้น
  root@kali:~/Python# python
  Python 2.7.11+ (default, Feb 22 2016, 16:38:42) 
  [GCC 5.3.1 20160220] on linux2
  Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
  >>>a = 1
  >>>print a 1 
  
 3. ตัวเลข (number) โดยปกติตัวเลขมีแยกประเภทออกเป็นหลายชนิด เช่นจำนวนเต็ม ทศนิยมหลายหลาย แต่ในที่นี้จะกล่าวเพียงแต่ตัวเลข คือค่าที่เราสามารถนำมาใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์ ได้เช่น
  root@kali:~/Python# python
  Python 2.7.11+ (default, Feb 22 2016, 16:38:42) 
  [GCC 5.3.1 20160220] on linux2
  Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
  >>> a = 1
  >>>print a
  1
  >>> b =3
  >>>c = a + b
  >>>print c
  4
  
 4. สายอักขระ (String) ก็คือข้อความตัวอักษรทั่วไป ซึ่งอยู่ภายในเครื่องหมาย ‘…’ หรือ “…” รวมถึงอักขระพิเศษต่าง ๆ ใน “python” มีฟังก์ชันสำหรับดึงตัวอักษรแต่ละตัวออกจากสายอักขระได้เช่น
  >>> test = 'Python'
  >>> test1 = "Python"
  >>> print test
  Python
  >>> print test1
  Python
  >>> print test[0]
  P
  >>>; print test1[0]
  P
  >>> print test1[0:3]
  Pyt
  >>> print test[0:3]
  Pyt
  
  
 5. ลิสต์ (List) มีลักษณะเป็นลำดับ (Sequence) สามารถใช้เก็บข้อมูลหลากหลายชนิดภาย ทั้ง “String” หรือ “Number” สามารถดึงข้อมูลภายใน “list” ได้ อย่างเช่นเดียวกับ “String”
  >>> list1 = ['IT', 'Select', 'Lab']
  >>>list2 = ["Python", 'version', 2]
  >>> list1[0]
  'IT'
  >>>list2[0]
  'Python'
  >>> list1[0:2]
  ['IT', 'Select']
  >>> list2[0:2]
  ['Python', 'version']
  >>> list1 + list2
  ['IT', 'Select', 'Lab', 'Python', 'version', 2]
  
 6. ดิกชันนารี (Dictionary) มีโครงสร้างแบบตาราง “Hash” หรือ “Property” และ “Value” คล้าย ๆ กับ “Array” แต่เราสามารถค่า “Index” ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่งตัวเลขอย่างเดียว อย่าง “Array” ดังนี้
  >>> dic = {'01':'test1', '02':'test2', '03':'test3'}
  >>> dic
  {'02': 'test2', '03': 'test3', '01': 'test1'}
  >>> dic[2]
  Traceback (most recent call last):
   File "<stdin>", line 1, in <module>
  KeyError: 2
  >>> dic['02']
  'test2'
  >>> dic.keys() 
  ['02', '03', '01']
  >>> dic.values()
  ['test2', 'test3', 'test1']
  

 

ใส่ความเห็น