Python Network Programming – Hello World

บทนำ (Overview)

เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมง่าย ๆ โดยการสร้างไฟล์ “Python” และ ให้โปรแกรมแสดงข้อความ “Hello world” หรืออะไรก็แล้วแต่เรากำหนด

ขั้นตอน (Steps)

 1. ขั้นตอนแรกสร้างไฟล์ “python” เสียก่อนซึ่งมีนามสกุล “.py” โดยการใช้คำสั่งใน “Kali” ดังนี้
  root@kali:~# nano helloworld.py
  
 2. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างของโปรแกรม “nano” ลองใส่คำสั่งลงไปดังนี้
  #!/usr/bin/python2
  print "Hello World"
  
 3. ลองบันทึก โดยกดปุ่ม “ctrl” พร้อมกับ “x”
  python-hello1
 4. แล้วพิมพ์ “Y”
  python-hello2
 5. นั้นเรียกใช้โปรแกรมที่เราเขียนโดยใช้คำสั่ง
  root@kali:~# ./helloworld.py 
  bash: ./helloworld.py: Permission denied
  
 6. ถ้าพบปัญหาข้างต้นให้เปลี่ยนสิทธิ เป็น 777 โดยใช้คำสั่ง
  root@kali:~# ls -l helloworld.py 
  -rw-r--r-- 1 root root 39 May 31 08:36 helloworld.py
  root@kali:~# chmod 777 helloworld.py 
  root@kali:~# ls -l helloworld.py 
  -rwxrwxrwx 1 root root 39 May 31 08:36 helloworld.py
  
 7. ทดลองเรียกใช้งานโปรแกรมอีกครั้ง พบว่าสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมได้
  root@kali:~# ./helloworld.py 
  Hello World
  

ใส่ความเห็น