Banner Service and Version Disclosure

ระบบเปิดเผยประเภทของเครื่องให้บริการหรือเวอร์ชัน

Information Gathering

อธิบาย (Description)

ระบบไม่มีการซ่อนประเภทของเครื่องให้บริการ ร่วมทั้งเวอร์ชัน เช่น “Apache version xxx” ส่งผลให้ผู้ไม่ประสงค์ดีค้นหาช่องโหว่จากข้อมูลดังกล่าวจากฐานข้อมูลช่องโหว่

ปัจจัยที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ (Successful factors)

  • ระบบมีช่องโหว่เมื่อเทียบประเภทกับเวอร์ชันที่ตรวจพบ
  • มีเครื่องมือหรือวิธีการโจมตีช่องโหว่นั้น (Exploit tools)

วิธีแก้ไข (Solution)

ซ่อนประเภทและเวอร์ชันของเครื่องให้บริการ

ใส่ความเห็น