How to start Artificial Intelligence – variable

บทนำ (Overview)

ภาษา Lisp สามารถสร้างตัวแปร (Variable) ได้เช่นเดียวกับภาษาอื่น ๆ โดยมีฟังก์ชันสำคัญ “setq” และ “set” โดยตัวแปรก็เหมือนกับที่ๆ เก็บข้อมูลในหน่วยความจำ และสามารถเรียกใช้เมื่อไหร่ก็ได้จนกว่าค่าจะเปลี่ยนหรือโดนลบไปดังต่อไปนี้


ขั้นตอน (Steps)

 1. ฟังก์ชัน setq ใช้สำหรับกำหนดตัวแปร มีโครงสร้างดังนี้ (setq ชื่อตัวแปร ค่าตัวแปร)
   i i i i i i i    ooooo  o    ooooooo  ooooo  ooooo
   I I I I I I I   8   8  8      8   8   o 8  8
   I \ `+' / I   8     8      8   8    8  8
    \ `-+-' /    8     8      8   ooooo  8oooo
    `-__|__-'    8     8      8      8 8
      |      8   o  8      8   o   8 8
   ------+------    ooooo  8oooooo ooo8ooo  ooooo  8
  
  Welcome to GNU CLISP 2.49 (2010-07-07) <http://clisp.cons.org/>
  
  Copyright (c) Bruno Haible, Michael Stoll 1992, 1993
  Copyright (c) Bruno Haible, Marcus Daniels 1994-1997
  Copyright (c) Bruno Haible, Pierpaolo Bernardi, Sam Steingold 1998
  Copyright (c) Bruno Haible, Sam Steingold 1999-2000
  Copyright (c) Sam Steingold, Bruno Haible 2001-2010
  
  Type :h and hit Enter for context help.
  
  [1]> (setq x 1)
  1
  [2]> x
  1
  
 2. จาก “code” ข้างต้นจะเห็นว่า มีการกำหนดชื่อตัวแปร “x” และให้ค่าเท่ากับ “1” จากนั้นเมื่อลองเรียกใช้ตัวแปร “x” พบว่าจะมีการแสดงค่า “1” ตามที่ได้จดจำไว้ในหน่วยความจำ ซึ่งในโครงสร้างของภาษา “lisp” สามารถซ้อน “List” ได้ดังนี้
  [3]> (setq x (* 5 6))
  30
  
 3. ในอาร์กิวเมนที่สองเป็นค่าที่จะต้องให้กับค่าตัวแปรในอาร์กิวเมนต์ที่หนึ่ง บางครั้งเราสามารถใส่ค่าอักขระเข้าไปได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นค่าของตัวแปร แต่จะต้องอยู่ภายใต้ฟังก์ชัน (quote …) หรือใช้ ‘… เพราะถ้าไม่อย่างนั้นโปรแกรมพยายามประมวลผลเพื่อหาค่า และถ้าไม่เคยกำหนดค่าจะเกิด “error” ดังนี้
  Break 5 [4]> (setq x apple)
  
  *** - SETQ: variable APPLE has no value
  The following restarts are available:
  USE-VALUE   :R1   Input a value to be used instead of APPLE.
  STORE-VALUE  :R2   Input a new value for APPLE.
  ABORT     :R3   Abort debug loop
  ABORT     :R4   Abort debug loop
  ABORT     :R5   Abort debug loop
  ABORT     :R6   Abort debug loop
  ABORT     :R7   Abort debug loop
  ABORT     :R8   Abort main loop
  
 4. ลองทดสอบอีกครั้ง
  [5]> (setq x 'apple)
  APPLE
  
 5. ต่อมาฟังก์ชัน set คล้ายกับ setq  มันคล้ายกันมากแต่ภาษา lisp ดันมีวิธีกำหนดค่าตัวแปรแบบพิศดารคือ สามารถกำหนดตัวแปรให้กับตัวแปรได้ เออ…เคยได้ยินว่ากำหนดค่าให้กับตัวแปร ลองพิจารณาตัวอย่างดังต่อไปนี้
  [1]> (setq x 'apple)
  APPLE
  [2]> x
  APPLE
  [3]> (set apple 1)
  
  *** - SYSTEM::READ-EVAL-PRINT: variable APPLE has no value
  The following restarts are available:
  USE-VALUE   :R1   Input a value to be used instead of APPLE.
  STORE-VALUE  :R2   Input a new value for APPLE.
  ABORT     :R3   Abort main loop
  Break 1 [4]> apple
  
  *** - SYSTEM::READ-EVAL-PRINT: variable APPLE has no value
  The following restarts are available:
  USE-VALUE   :R1   Input a value to be used instead of APPLE.
  STORE-VALUE  :R2   Input a new value for APPLE.
  ABORT     :R3   Abort debug loop
  ABORT     :R4   Abort main loop
  Break 2 [5]> (set x 1)
  1
  Break 2 [5]> apple
  1
  Break 2 [5]> x
  APPLE
  
 6. จากผลการทดลองข้างต้นพบว่า
  • ‘apple ถูกใส่ค่าเข้าไปในตัวแปร x
  • จากนั้นลองทดสอบดึงค่าจากตัวแปร x ก็พบว่าเป็น apple
  • ต่อจากนั้นลองใส่ค่า 1 ไปยัง apple แต่ใช้ set พบว่าตัวแปร apple ยังไม่เคยถูกกำหนด จึงแสดง error ออกมา
  • ที่นี้ลองใส่ 1 เข้าไปในตัวแปร x อีกครั้ง แต่ใช้ set
  • ลองทดสอบเรียกค่าตัวแปร x แต่กลับพบว่ายังคงเป็น ‘apple แทนที่จะเป็น 1
  • ลองเรียกตัวแปร apple พบว่าถูก assign ค่าเป็น 1 เข้ามาอัตโนมัติ เช่นกัน

ใส่ความเห็น