Root Account used for supporting day-to-day operations

ประเด็น

จากการตรวจสอบพบว่ามีการใช้งานบัญชีผู้ใช้ “root” ของระบบปฏิบัติการ “AIX” มาใช้งานใน “Business Process” ประจำวัน เช่น การปรับเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินในระบบ “File” (Accounting adjustment) การตรวจสอบว่าไฟล์ทางการเงินประมวลผลสำเร็จหรือไม่ (Monitoring) เป็นต้น

/etc/passwd

root:!:0:0::/:/usr/bin/ksh
daemon:!:1:1::/etc:
bin:!:2:2::/bin:
sys:!:3:3::/usr/sys: 
adm:!:4:4::/var/adm:
uucp:!:5:5::/usr/lib/uucp: 
guest:!:100:100::/home/guest:
nobody:!:4294967294:4294967294::/:
lpd:!:9:4294967294::/:
lp:*:11:11::/var/spool/lp:/bin/false 
invscout:*:200:1::/var/adm/invscout:/usr/bin/ksh
nuucp:*:6:5:uucp login user:/var/spool/uucppublic:/usr/sbin/uucp/uucico
paul:!:201:1::/home/paul:/usr/bin/ksh
jdoe:*:202:1:John Doe:/home/jdoe:/usr/bin/ksh

/var/adm/wtmp

oracle  pts/0    211.251.1.14     Jun 29 14:50 - 15:15 (00:25)
oracle  pts/2    211.252.1.14     Jun 28 23:49 - 23:49 (00:00)
oracle  pts/2    211.252.1.14     Jun 28 23:48 - 23:48 (00:00)
oracle  pts/3    211.253.1.14     Jun 28 23:48 - 00:06 (00:18)
oracle  pts/2    211.251.1.14     Jun 28 23:46 - 23:48 (00:01)
oracle  pts/0    211.252.1.14     Jun 28 23:44 - 00:05 (00:20)
root   pts/0    176.29.10.7      Jun 28 23:00 - 23:01 (00:00)
root   pts/0    176.29.10.7      Jun 28 22:57 - 23:00 (00:02)
root   pts/0    176.29.10.7      Jun 28 21:44 - 22:55 (01:10)
root   pts/0    176.29.10.7      Jun 28 21:43 - 21:43 (00:00)

ผลกระทบ

เนื่องจากบัญชีผู้ใช้ “root” เป็นบัญชีผู้ใช้สูงสุดของระบบ “Unix” ที่ถูกติดตั้งมากับระบบปฏิบัติ (Operating Systems) ซึ่งเป็นสิทธิสำหรับดูแลและบริหารระบบ และยากที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าใครเป็นผู้ใช้งาน ถ้า ณ ขณะนั้นถ้าเกิดมีการแชร์การใช้งานร่วมกัน (Shared accounts) และยิ่งไปกว่านั้นเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถได้สิทธิระดับผู้ดูแลระบบและส่งผลกระทบในความไม่ปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศทั้งระบบได้

ข้อแนะนำ

 1. สร้างกระบวนการสำหรับการลงทะเบียนของการร้องขอ แก้ไข ยกเลิก และแชร์ ของบัญชีผู้ใช้ (User Account Request Procedure)
 2. ประกาศใช้กระบวนการดังกล่าวและให้ทุกหน่วยงานรับทราบและปฎิบัติตามร่วมกัน โดยกระบวนการดังกล่าวบ่งบอกถึงความรับชอบเมื่อไม่ปฎิบัติตามกระบวนการดังกล่าว
 3. ในการใช้งานเพื่อปฎิบัติงานตามกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) จะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ตามกระบวนร้องขอที่ (1) เพื่อให้มีหลักฐานสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังได้
 4. สำหรับการบริหารบัญชีผู้ใช้สิทธิสูงสุดถ้าจำเป็นต้องใช้ จะต้องขออนุมัติจากผู้มีอำนาจสิทธิและวัตถุประสงค์การใช้งานเสียก่อน

ขั้นตอนการตรวจสอบ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

 • บัญชีผู้ใช้ root จะต้องไม่ถูกใช้ในการปฎิบัติทางธุรกิจประจำวัน (Day-to-day operations)
 • บัญชีผู้ใช้อื่น ๆ ที่ได้สิทธิเทียบเท่าผู้ดูแลระบบ จะต้องไม่ถูกใช้ในการปฎิบัติทางธุรกิจประจำวัน (Day-to-day operations)

ขั้นตอน

 1. รวบรวมข้อมูลบัญชีผู้ใช้จากไฟล์ “/etc/passwd”
 2. จากนั้นสัมภาษณ์วัตถุประสงค์การใช้งานในแต่ละบัญชีผู้ใช้กับผู้ดูแลระบบ
 3. ถ้ามีเอกสารการร้องขอสำหรับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ (User requests) ให้รวบรวมเพื่อวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของแต่ละบัญชีผู้ใช้
 4. รวมรวบข้อมูลของ “Log” เพื่อสนับสนุนว่ามีการใช้งาน “root” หรือ บัญชีผู้ใช้อื่นๆ จากไฟล์ “/var/adm/wtmp” โดยสุ่ม “Last Login” จากการเข้าใช้งาน “3-6” เดือนล่าสุด
 5. จากนั้นสอบถามถึงเหตุผลของการใช้งานบัญชีผูใช้ “root” หรือบัญชีอื่น ๆ ที่ได้สิทธิเทียบเท่าผู้ดูแลระบบ
 6. วิเคราะห์ว่า “root” หรือบัญชีผู้ใช้อื่น ๆ ที่ได้สิทธิเทียบเท่าผู้ดูแลระบบถูกนำมาใช้ในงานสนับสนุการทำงานทางธุรกิจประจำวัน (day-to-day operations) แทนที่จะใช้ในการบริหารจัดการดูแลระบบเท่าที่จำเป็น เช่น บริหารจัดการบัญชี หรือทรัพยากรของระบบ เป็นต้น

ใส่ความเห็น