How to create the game with Phaser framework (Part6)

บทนำ (Overview)

คราวที่แล้วเรานำเสนอ (How to create the game with Phaser framework (Part5)) การสร้างพระเอกของเราขึ้นโดยเรียกใช้ physic ทั้งแรงดึงดูด (gravity)  การไม่ให้ตัววัตถุออกนอก “Game World” (collideWorldBounds) และการเด้งดึ๊ง ๆ ของวัตถุชนกัน (bounce) มาในบทความนี้เราจะสร้างให้พระเอกของเราสามารถยืนบนพื้นหญ้า และแท่นหินทั้ง 3 ได้

ขั้นตอน (Steps)

 1.  เปิดไฟล์ “part6.html”
 2. เราจะให้ตรวจจับการชนของ 2 วัตถุคือ “player” และ “Group” ที่ชื่อ “platforms” ซึ่งบรรจุวัตถุของ 1 หญ้า และ 3 แท่นหิน ส่งผลให้ไม่ทับและทะลุออกไป
 3. โดยเราจะเขียนใน “function update” ดังนี้
  function update() {
  
    // ใช้งาน physics ให้มีการปะทะกันระหว่างวัตถุ
    game.physics.arcade.collide(player, platforms);
  
  }
  
 4. เมื่อลองทดสอบพบว่า พระเอกของเราไม่ทะลุผ่านพื้นหญ้าแล้ว แต่ดันเหยียบหญ้ายุบผ่าน “Game World” เราไปเลยgame12
 5. ในส่วนที่ตัวพระเอกของเราไม่ทะลุไปด้วยเนื่องจาก เคยถูกตั้งค่า “collideWorldBounds” ไว้นั้นเอง
    player.body.collideWorldBounds = true;
  
 6. ดังนั้นวิธีแก้ปัญหา เราจะไม่ใช้ “.body.colideWorldBounds” กับพื้นหญ้า (ground) และแท่นหิน (ledge1 ledge2 และ ledge3) เพราะจะทำให้ตัวละครเราไม่มองว่าพื้นหญ้าเป็นของ “Game World” ส่งผลให้เวลาที่พระเอกเรากระโดด ค่า “Property” ของ “player.body.bounce.y = 0.2;” ไม่สนใจ ส่งผลคือไม่เด้งดึ๊ง แต่เราจะใช้ “.body.immovable = true;” คือบังคับไม่ให้วัตถุเคลื่อนที่นั้นเอง แถมพระเอกของเรายังเด้งดึ๊งๆ ด้วย
    ground.body.immovable = true;
    ledge1.body.immovable = true;
    ledge2.body.immovable = true;
    ledge3.body.immovable = true;
  

  game13

 7. สรุป “code” ในบทความนี้
  function create() {
  
    game.add.sprite(0, 0, 'sky');
  
  		platforms = game.add.group();
    platforms.enableBody = true;
  
  		var ground = platforms.create(0, game.world.height - 64, 'ground');
    ground.scale.setTo(2, 2);
  
  		var ledge1 = platforms.create(400, 400, 'ground');
  		var ledge2 = platforms.create(350, 100, 'ground');
  		var ledge3 = platforms.create(-150, 250, 'ground');
  
    player = game.add.sprite(32, game.world.height - 150, 'dude');
  
    game.physics.startSystem(Phaser.Physics.ARCADE);
    game.physics.arcade.enable(player);
  
    player.body.bounce.y = 0.2;
    player.body.gravity.y = 300;
    player.body.collideWorldBounds = true;
  
    ground.body.immovable = true;
    ledge1.body.immovable = true;
    ledge2.body.immovable = true;
    ledge3.body.immovable = true;
  
  }
  
  function update() {
  
    game.physics.arcade.collide(player, platforms);
  
  }
  
  </script>
  
  

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น