การ Sign ไฟล์ .apk โดยใช้ uber-apk-signer

เมื่อเราทำการแก้ไข ฺBinary ของไฟล์ Apk แล้วนั้น บางครั้งเกิด Error ไม่สามารถลงบนเครื่อง Android หรือ Emulator ได้ โดยพบข้อผิดพลาดของ “No Certificate” เราจำเป็นต้องนำ Apk ดังกล่าวมา Sign ให้เรียบร้อย ก่อนนำไปติดตั้ง

เครดิตการแก้ปัญหา Apiwith Potisuk
  • เมื่อนำ APK ไฟล์ ลงบนเครื่อง Andoird หรือ Emulator แล้ว เกิด Error ดังรูป
  • จากนั้นใช้คำสั่งดังนี้
java -jar uber-apk-signer-1.2.1.jar --apks test_application.apk
  • จะพบไฟลืที่ sign สร้างขึ้นมาใหม่ สามารถนำไฟล์ไป ติดตั้งบนเครื่อง Android หรือ Emulator ได้
  • สามารถติดตั้งได้สำเร็จ