How to bypass Touch ID authentication (Frida)

บทความนี้กล่าวถึงวิธีการ Bypass การ login ที่ใช้ Touch ID ของโปรแกรมที่มีการเขียนอย่างไม่รัดกุม ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน นิ้วที่ไม่ได้ลงทะเบียน หรือลายนิ้วมืออะไรก็ได้เข้าถึงโปรแกรม

อ่านเพิ่มเติม